چهارشنبه 19 مرداد 1401 12 محرم 1444

مرحوم پاسلار احمد در سال 1270 هجری شمسی چشم به جهان گشود وبعد از 50 سال زندگی با عزت  وخدمت در حد توان آنروزگار به مردم و هم ولایتیهایش در سال 1321هجری شمسی رخت از این دنیا بر بستند وبه دیدار حق شتافتند.

این مرد بزرگوار که نام نیک او زبانزد عام و خاص بوده و میباشد ازعادلترین  کدخدایان  زمان خود محسوب میشد وتمام داشته هایش را با مردم تقسیم مینمود و حق کد خدایی را از هیچ احد الناسی نمیگرفتند،ایشان در سال 1310 به سمت کدخدای محل برگزیده شدند وبمدت11 سال در این سمت ودر خدمت مردم بودند و خدمات قابل توجهی به هم روستاییان خود کردند.

 (در سال1314) چون در آنزمان زمینهای زراعتی به عنوان خالصه که هم اکنون منابع ملی نامیده میشود زیر سلطه دولت بود ایشان با همکاری حاج امیر هرمی و محمدشریف بلغانی و محمد چغانی وعبدالعزیز لاغرانی با نبودن وسیله به شکل امروزی بااسب وقاطر راهی شیراز میشوند ودر انجا به یک شخص با نفوذی کهگویا وکیل هم بوده بنام صدر قدر قدر مراجعه میکنند وایشان را بعنوان وکیل انتخاب نموده وبا کمک وی زمینهای احمد محمودی وهرم و لاغران و چغان را باز خرید میکنند واز زیر لوای خالصانه خارج مینمایند وبه مردم واگذار میکنند.

سند باز خرید احمد محمودی نیز با دو فایل (پی دی اف و ورد) در پایان همینن مقاله در دسترس قرار دارد که خوشبختانه همان سال در احمد محمودی حاصل بسیار خوبی از دیم عاید حال مردم میشود. و در زمان قحطی که مردم مجبور به ترک دیار بودند گفته میشوددر یک سال بسیار قحط که عموم مردم روستا قصد مهاجرت میکنندایشان به همه اعلان میکنند که بیایید هرکس به اندازه نیازش از انبار آذوقه بردارد ودر جنوب چاه قلندری امروز کاشته ای داشته که به مردم وعده میدهد بعد از دروکردن بین همه به یک اندازه تقسیم (حاصل -کاشته) نمایند، که به وعده خود وفادار میماند وباعث عدم مهاجرت افراد میشوند که همانطوریکه میدانیداکثر افرادی که در ان زمان از منطقه رفته اند هیچ اثری از انهاپیدا نشده است وبقول معروف (گور گم) شده اند.که این هم خدمت بزرگی به مردم زمان خودش بوده،فقط کافیست با کمی انصاف  به امکاناتآن زمان توجه کرد که ایشان توانستندتمام زمینهارا باز خرید کنند واز مهاجرت مردم جلو گیری نمایند،  که همانطور که ذکر شد مهاجرت در آنموقع یعنی فنا شدن ...

وبالاخره این مرد بی نظیردر سال 1321هجری براثر بیماری ناشناخته به رحمت ایزدی میپوندند.

اهالی روستا بعد از فوت ایشان به دختر مرحوم حاج محمد صادق (ناز بی بی) مراجعه میکنند که با توجه به لیاقتهایی که ایشان داشتند کد خدایی را بعهده بگیرد،که ایشان نیز نمیپذیرند.

وپس ازآن بوده که مردم روستا به سراغ برادر ناز بی بی (حاجی آقا)،(عبدالرحیم فانی)پسر حاج محمد صادق میروند وایشان را بعنوان کد خدای ده انتخاب میکنند.

 

نسخه اصلی بازخرید (پی دی اف)

نسخه اصلی بازخرید (عکس) صفحه اول

نسخه اصلی بازخرید (عکس) صفحه دوم

 نسخه تایپ شده

نسخه تایپ شده (عکس) صفحه اول

نسخه تایپ شده (عکس) صفحه دوم

نسخه تایپ شده (عکس) صفحه سوم

 

Template Design:Dima Group